‎گردنبند برليان با تعداد ۲۲ عدد برليان تراش اشك و ۲۰ عدد برليان تراش ماركيز و ۳۴ عدد برليان تراش گرد