گوشواره مرواريد با تعداد ۲۳۶ عدد برليان تراش گرد و ۱۲ عدد مرواريد رنگي سايز 7 – 7/5 – ۹