گوشواره مرواريد با تعداد 158 عدد برليان تراش گرد و 1 عدد مرواريد سفيد استراليا سايز 14 و 1 عدد مرواريد سياه تاهيتی سايز 14