گوشواره با تعداد ۱۲ عدد برليان تراش اشك و ۲۲ عدد برليان تراش گرد