گوشواره برليان با تعداد 4 عدد برليان تراش بيضي به وزن 9/46 قيراط به شماره شناسنامه‌هاي ۲۱۹۱۴۶۱۱۱۲ و ۱۳۲۷۸۱۶۳۰۴ و ۱۲ عدد برليان تراش ماركيز و ۲ عدد برليان تراش اشك و ۸ عدد برليان تراش گرد