گوشواره برليان با تعداد 6 عدد تخمه تراش گرد و 82 عدد برليان تراش گرد