گوشواره برليان با تعداد 10 عدد تخمه تراش اشك و 2 عدد برليان تراش گرد