گوشواره برليان با تعداد 2 عدد تخمه تراش گرد به وزن 0/40 قيراط و 36 عدد برليان تراش گرد