گوشواره برليان با تعداد 2 عدد تخمه تراش گرد و 36 عدد برليان تراش گرد