گوشواره برليان با تعداد 2 عدد تخمه تراش گرد به وزن 0/50 قيراط و 20عدد برليان تراش گرد