گوشواره برليان با تعداد 16 عدد برليان تراش گرد و 6 عدد برليان تراش ماركيز