گردنبند ياقوت كبود با يك عدد ياقوت كبود قلب سيلان به وزن 9/47 قيراط به شماره شناسنامه ۱۴۰۹۲۲۱۲۹۱ و ۳۱ عدد برليان تراش ماركيز و ۶ عدد برليان تراش اشك و ۵۷ عدد برليان تراش گرد