گردنبند ياقوت قرمز با تعداد ۱۶ عدد ياقوت قرمز بيضي برمه به وزن 17/11 قيراط و ۵۵ عدد برليان تراش ماركيز و ۲۰۲ عدد برليان تراش گرد