گردنبند ياقوت قرمز با تعداد 1 عدد ياقوت قرمز بيضي برمه به وزن 0/88 قيراط و 233 عدد برليان تراش گرد