گردنبند برليان با تعداد 204 عدد برليان تراش گرد و 26 عدد برليان تراش ماركيز