گردنبند برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش قلب به وزن 0/79 قيراط و 124 عدد برليان تراش گرد