گردنبند برليان با تعداد ۲عدد برليان تراش اشك و۶۲ عدد برليان تراش ماركيز و ۵۳ عدد برليان تراش گرد