گردنبند برليان با تعداد 74 عدد برليان تراش گرد و 15 عدد برليان تراش ماركيز