مدال ياقوت قرمز با تعداد 1 عدد ياقوت قرمز قلب برمه به وزن 2/14 قيراط و 148 عدد برليان تراش گرد