مدال ياقوت قرمز با تعداد 1 عدد ياقوت قرمز قلب برمه به وزن 1/18 قيراط و 48 عدد برليان تراش گرد