مدال ياقوت قرمز با تعداد 1 عدد ياقوت قرمز بيضی برمه به وزن 1/06 قيراط و 28 عدد برليان تراش گرد