مدال ياقوت قرمز با تعداد 1 عدد ياقوت قرمز اشك برمه به وزن 1/07 قيراط و 17 عدد برليان تراش گرد