مدال مرواريد با تعداد 34 عدد برليان تراش گرد و 1 عدد مرواريد سفيد سايز 8