مدال مرواريد با تعداد 26 عدد برليان تراش گرد و 1 عدد مرواريد سفيد استراليا سايز 9*10/5