مدال مرواريد با تعداد 27 عدد برليان تراش گرد و 3 عدد مرواريد رنگي سايز 8