مدال مرواريد با تعداد 14 عدد برليان تراش گرد و 1 عدد مرواريد سفيد استراليا سايز 10