مدال مرواريد با تعداد 31 عدد برليان تراش گرد و 6 عدد برليان تراش باگت و 1 عدد مرواريد رنگي سايز 7/5*8/5