مدال مرواريد با تعداد 13 عدد برليان تراش گرد و 7 عدد مرواريد رنگي سايز 7