مدال زمرد با تعداد 1 عدد زمرد مربع كلمبيا به وزن 0/79 قيراط و 82 عدد برليان تراش گرد