مدال برليان با تعداد 2 عدد برليان تراش گرد و 46 عدد برليان قهوه‌اي