مدال برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش اشك به وزن 0/27 قيراط و 20 عدد برليان تراش گرد