مدال برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش گرد به وزن 0/56 قيراط به شماره شناسنامه 5343517640