مدال برليان با تعداد 1 عدد تخمه زرد بيضی به وزن 0/80 قيراط و 5 عدد برليان تراش ستاره و 6 عدد برليان تراش ماركيز و 12 عدد برليان تراش گرد