مدال برليان با تعداد 21 عدد برليان تراش گرد به وزن