مدال برليان با تعداد 10عدد تخمه تراش ماركيز به وزن 1/31 قيراط و 40 عدد برليان تراش گرد