مدال برليان با تعداد 18 عدد برليان تراش باگت و 6 عدد برليان تراش گرد