مدال برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش قلب به وزن 0/53 قيراط و 70 عدد برليان تراش گرد