دكمه سردست ياقوت كبود با تعداد 64 عدد ياقوت كبود پرنس به وزن 5/13 قيراط و 230عدد برليان تراش گرد