دكمه سردست برليان با تعداد ۳۶ عدد برليان تراش گرد و ۵۶ عدد برليان آبي