دستبند مرواريد با تعداد ۱۳۲ عدد برليان تراش گرد و ۱۲ عدد مرواريد رنگي