دستبند مرواريد با تعداد 66 عدد برليان تراش گرد و 33 عدد مرواريد رنگي سايز 4/5