دستبند زمرد با تعداد ۶ عدد زمرد بيضي كلمبيا به وزن 7/04 قيراط و ۱۱۶ عدد برليان تراش گرد و ۸۰ عدد برليان تراش ماركيز و ۲۶ عدد برليان تراش باگت