دستبند برليان با تعداد ۴۸ عدد برليان تراش ماركيز و ۱۳۱ عدد برليان تراش گرد