دستبند برليان با تعداد ۵۶ عدد برليان تراش ماركيز و ۲۸ عدد برليان تراش گرد