حلقه برليان با تعداد 5 عدد تخمه تراش گرد به وزن 1/51 قيراط به شماره شناسنامه‌های 5346426639 و 1349628223 و 1348528283 و 5346169772 و 7346239538