حلقه برليان با تعداد 4 عدد برليان تراش باگت و 28 عدد برليان تراش گرد