حلقه برليان با تعداد 12 عدد برليان تراش اشك و 7 عدد برليان تراش گرد