حلقه برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش امرالد به وزن 1/20 قيراط به شماره شناسنامه 6207509332