حلقه برليان با تعداد 4 عدد برليان تراش پرنس و 47 عدد برليان تراش گرد