حلقه برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش قلب به وزن 0/49 قيراط و 62 عدد برليان تراش گرد